หน้าแรก

รับเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกรายการวิทยุด้านวัฒนธรรมดีเด่น ปี 2555

ใส่ความเห็น

ตามที่จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกรายการวิทยุด้านวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2555 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณรายการวิทยุด้านวัฒนธรรม ที่ดำเนินการส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวางก่อให้เกิดความเชื่องโยงและผลักดันงานวัฒนธรรมสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกรายการวิทยุด้านวัฒนธรรมดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2555 ดังนี้ เพิ่มเติม

โฆษณา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ใส่ความเห็น

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดนครพนมและข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ณ อาคารสนเทศเพื่อการบริหาร ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวิทยากร คือ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพิ่มเติม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ใส่ความเห็น

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสาธิต ด้วงคำภารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางอุไร ขวัญเจริญศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษและคณะข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ศาลากาญจนาภิเษก วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพิ่มเติม

สารคดีชุด “วิวัฒน์วัฒนธรรม”

ใส่ความเห็น

สารคดีชุด “วิวัฒน์วัฒนธรรม” จำนวน 5 ตอน ความยาวตอนละ 2 นาที โดยเนื้อหาแต่ละตอนประกอบด้วย 1. โบราณสถานประวัติศาสนตร์ ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน 2. วิถีและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 3. ภาษาไทย และวรรณกรรมไทย 4. ศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรีไทย 5. ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สามารถดาวน์โหลดหรือดูได้ทาง youtube โดยพิมพ์คำว่า วิวัฒน์วัฒนธรรม

ตอนที่ 1 โบราณสถานประวัติศาสตร์ ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน

ดาวน์โหลด http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=10912D4DEEBJV[7VQJVFDFA21GMIN6

ตอนที่ 2 วิถีและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ดาวน์โหลด http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=10912D4FDBNAQXG2EG1C92U59OQTPT

ตอนที่ 3 ภาษาไทย

ดาวน์โหลด http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=10912D4FDCH9398GI8DLFLV[TSSHIG

ตอนที่ 4 ศิลปะ นาฏศิลป์และดนตรีไทย

ดาวน์โหลด http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=10912D4FDC1YPM42C53IAKHWSWRDAX

ตอนที่ 5 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ดาวน์โหลด http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=10912D4FDCJKM6QW3EJY57TXHZ537Z

ข่าวประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2555 ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม จะดำเนินการจัดทำโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2556 แบ่งประกวด ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนส่งเข้าประกวดได้ระดับละ 1 ทีม ๆ ละ 5 คน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไป คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

Older Entries