สารคดีชุด “วิวัฒน์วัฒนธรรม” จำนวน 5 ตอน ความยาวตอนละ 2 นาที โดยเนื้อหาแต่ละตอนประกอบด้วย 1. โบราณสถานประวัติศาสนตร์ ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน 2. วิถีและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 3. ภาษาไทย และวรรณกรรมไทย 4. ศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรีไทย 5. ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สามารถดาวน์โหลดหรือดูได้ทาง youtube โดยพิมพ์คำว่า วิวัฒน์วัฒนธรรม

ตอนที่ 1 โบราณสถานประวัติศาสตร์ ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน

ดาวน์โหลด http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=10912D4DEEBJV[7VQJVFDFA21GMIN6

ตอนที่ 2 วิถีและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ดาวน์โหลด http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=10912D4FDBNAQXG2EG1C92U59OQTPT

ตอนที่ 3 ภาษาไทย

ดาวน์โหลด http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=10912D4FDCH9398GI8DLFLV[TSSHIG

ตอนที่ 4 ศิลปะ นาฏศิลป์และดนตรีไทย

ดาวน์โหลด http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=10912D4FDC1YPM42C53IAKHWSWRDAX

ตอนที่ 5 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ดาวน์โหลด http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=10912D4FDCJKM6QW3EJY57TXHZ537Z

Advertisements