ตามที่จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกรายการวิทยุด้านวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2555 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณรายการวิทยุด้านวัฒนธรรม ที่ดำเนินการส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวางก่อให้เกิดความเชื่องโยงและผลักดันงานวัฒนธรรมสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกรายการวิทยุด้านวัฒนธรรมดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2555 ดังนี้   1. รายการวิทยุ มูลมังอีสาน ออกอากาศทางสถานี คลื่น FM 102.5 MHz   2. รายการวิทยุ ธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทางสถานี คลื่น FM 106.25 MHz

Advertisements